บุคลากรNo.
                    Name and  Position
          Phone Number/ email
1 อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
          หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน:  02-160 1251
          หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:  081-644 6454
          E-mail: napasri.su@ssru.ac.th

   
2  นางสาวนุชนารถ เพ็งสุริยา
 ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
          หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน:  02-160 1251
          หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:  080-434 5588
          E-mail: nutchanart.pe@ssru.ac.th
    
3  นางสาวปรียาภรณ์ อารีรักษ์
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
          หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน:  02-160 1251
          หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: 083-044 3182
          E-mail: priyaphon.ar@ssru.ac.th
    
4  นางสาวอิสรา สังข์ประเสิร์ฐ
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
          หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน:  02-160 1251
          หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: 089-666 5438
          E-mail: isara.sa@ssru.ac.th

    
5  นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
          หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน:  02-160 1251
          หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: 089-884-7529
          E-mail: atcharapun.da@ssru.ac.th