การขอรับใบอนุญาตทำงาน


การขอรับใบอนุญาตทำงาน

คนต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าประเภทใดๆก็ตามไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงานดังนั้นคนต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว(Non-Immigrant Visa “B”) จากนั้นให้ไปติดต่อกรมการจัดหางานเพื่อยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว จึงจะสามารถทำงานได้ซึ่งอายุของใบอนุญาตทำงาน พิจารณาอนุญาตให้ตามความจำเป็นของงานหรือตามที่ขอ ทั้งนี้ไม่เกิน 2 ปี/ครั้ง

เอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตทำงาน

1.แบบรับคำขอ ตท.1(ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

2.หนังสือนำจากหน่วยงาน (วิเทศฯออกให้)

3.หนังสือรับรองการจ้าง(ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) 

4.สำเนาคำสั่งจ้าง 

5.สำเนาสัญญาจ้าง

6.หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์10บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ(ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

7.หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10บาท และสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างและผู้รับมอบอำนาจ(ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

8.บัตรข้าราชการ +คำสั่งแต่งตั้ง(อธิการ)

9.รูปถ่ายขนาด 3x 4 ซม. จำนวน3รูป(**ใส่ชุดปกติ สุภาพ เท่านั้น**)

10.หนังสือเดินทางฉบับจริง+ สำเนาทุกหน้าที่มีการบันทึกข้อมูล พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

11.สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน หรือแบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์

12.ใบรับรองแพทย์

  • 13. ค่าธรรมเนียม 3,100บาท

หมายเหตุ  เอกสารข้อ 2-8 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการ