เอกสารประกอบการขออยู่ในราชอาราจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป


 • เอกสารประกอบการขออยู่ในราชอาราจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป
  1.   แบบคำขอ ตม. 7  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  2.   หนังสือนำจากหน่วยงาน (หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อ)
 • 3.   รูปถ่าย ขนาด 4*6 ซม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป  (**ใส่ชุดปกติ สุภาพ เท่านั้น**)
 • 5.  เอกสารแสดงผลการเรียนพร้อมสำเนา
 • 6.  ใบเสร็จลงทะเบียนพร้อมสำเนา
 • 7.  บัตรนักศึกษา พร้อมสำเนา
 • 8.  ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
 •  
  หมายเหตุ  เอกสารข้อ2 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการ