เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อเป็นนักศึกษา รหัส ED (*มีอายุ 3 เดือนเท่านั้น*)


 • เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อเป็นนักศึกษา รหัส ED(*มีอายุ เดือนเท่านั้น*)
    ** อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาวีซ่าเหลืออยู่มากกว่า15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้**
 • 1. 1.1 แบบ ตม. 86เฉพาะคนต่างด้าวที่มีTourist  Visa และTransit Visa   (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
    1.2 แบบ ตม. 87เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภทผ.15, ผ.30, ผผ.30 และ ผผ.90 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 • 2. หนังสือนำจากหน่วยงาน (หนังสือรับรองการขอตรวจลงตรา/ เปลี่ยนประเภทวีซ่า)
 • 3. รูปถ่าย ขนาด 4*6 ซม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1รูป  (**ใส่ชุดปกติ สุภาพ เท่านั้น**)
 • 5. เอกสารแสดงผลการเรียนพร้อมสำเนา
 • 6. ใบเสร็จลงทะเบียนพร้อมสำเนา
 • 7. บัตรนักศึกษา พร้อมสำเนา
 • 8. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

 
หมายเหตุ  เอกสารข้อ2 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการ