การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา


การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (VISA) หมายถึง การเปลี่ยนการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางจากประเภทนักท่องเที่ยว (TOURIST VISA) หรือประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (TRANSIT VISA) แล้วแต่กรณี เป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราว (NON-IMMIGRANT VISA)โดยวีซ่าประเภท NON-IMMIGRANT นั้น จะมีระยะเวลาพำนักในประเทศไทยได้ ไม่เกิน 90 วัน

เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อเป็นอาจารย์ รหัส B (*มีอายุ เดือนเท่านั้น*)

 ** อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาวีซ่าเหลืออยู่มากกว่า15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้**

1.   1.1 แบบ ตม. 86เฉพาะคนต่างด้าวที่มีTourist  Visa และTransit Visa (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
    1.2 แบบ ตม. 87เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภทผ.15, ผ.30, ผผ.30 และ ผผ.90 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

2.  หนังสือนำจากหน่วยงาน (หนังสือรับรองการขอตรวจลงตรา/ เปลี่ยนประเภทวีซ่า)

3. หนังสือรับรองการจ้าง. (ตามแบบกรมการจัดหางาน).(ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

4. สำเนาคำสั่งจ้าง

  • 5. สำเนาสัญญาจ้าง(เริ่มสัญญาจ้าง ณ เดือน ที่มายื่นคำขอ)

6.  รูปถ่าย ขนาด 4*6 ซม. หรือขนาด2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (**ใส่ชุดปกติ สุภาพ เท่านั้น**)

7.  หนังสือเดินทางฉบับจริง+ สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว, รอยการตรวจลงตรา, ตราขาเข้า, รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี) , บัตรขาออก (ตม.6)) พร้อมเซ็นรับรองเอกสารทุกหน้า

8.  คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป(ต้องผ่านการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และรับรองจากสถานทูตของบุคคลตางด้าวประจำประเทศไทย และกองนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวง  การต่างประเทศ ประจำประเทศไทย (ติดต่อสอบถาม 0-2575-1056-9) พร้อมสำเนา

9.  เอกสารแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา

10. หลักฐานการสอบทางภาษาอังกฤษ (คะแนน TOEIC) พร้อมสำเนา

  • 11. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

                                         
หมายเหตุ  เอกสารข้อ2-5 หน่วยงานทำบันทึกถึงฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการ