การขยายระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร


การขยายระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร

         สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย ไม่ว่าจะเข้ามาด้วยจุดประสงค์อะไรก็ตาม หากต้องการจะพำนักอยู่ในประเทศไทยต่อ เมื่อวีซ่าหมดจำเป็นจะต้องทำการต่ออายุวีซ่าซึ่งวีซ่าชั่วคราวทุกประเภทจะมีเวลาอยู่พำนักประเทศไทยได้90 วัน หลังจากนั้นชาวต่างชาติต้องออกจากประเทศ หรือขอต่อวีซ่าเพื่อขยายเวลาพำนักอยู่ในราชอาณาจักรซึ่งในการยื่นขอต่ออายุวีซ่า ชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลาพานักให้อยู่ต่อไปในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาครั้งละไม่เกิน1 ปีหรือ 365 วัน โดยชาวต่างชาติจะต้องยื่นขอต่ออายุวีซ่าก่อนวีซ่าเดิมหมดอายุอย่างน้อย 1 เดือนหรือ 30 วัน

เอกสารประกอบการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป

1.แบบรับคำขอ ตม.7(ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

 • 2.รูปถ่าย ขนาด 4*6ซม.  จำนวน 1รูป(**ใส่ชุดปกติ สุภาพ เท่านั้น**)
 • 3.หนังสือเดินทางฉบับจริง+ สำเนาทุกหน้าที่มีการบันทึกข้อมูล พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
 • 4.ใบอนุญาตทำงาน +สำเนาทุกหน้าที่มีการบันทึกข้อมูล พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
  • 5.หนังสือนำจากหน่วยงาน (หนังสือรับรองขอให้อยู่ต่อ)
  • 6.สำเนาคำสั่งจ้าง
  • 7.สำเนาสัญญาจ้าง
  • 8.หนังสือรับรองการจ้าง(ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  • 9.ค่าธรรมเนียม 1,900บาท
 •  
 •  หมายเหตุ  เอกสารข้อ 5-8 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการ