การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน


การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

         การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน คนต่างด้าวผู้รับใบอนุญาตทำงาน หากประสงค์จะทำงานนั้นต่อไป ต้องไปขอต่ออายุ  วีซ่าจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อน แล้วจึงให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ “ตท.5”โดยต้องยื่นแบบคำขอก่อนสิ้นอายุการอนุญาต ทั้งนี้ “ใบอนุญาตทำงานที่สิ้นอายุแล้วไม่สามารถต่ออายุได้”

เอกสารประกอบการขอต่อใบอนุญาตทำงาน

1.แบบรับคำขอ ตท.5(ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

2.หนังสือนำจากหน่วยงาน (วิเทศฯออกให้)

  • 3.หนังสือเดินทางฉบับจริง+ สำเนาทุกหน้าที่มีการบันทึกข้อมูล พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

4.หนังสือรับรองการจ้าง

5.สำเนาคำสั่งจ้าง

6.หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์10บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ(ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

7.หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10บาท และสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างและผู้รับมอบอำนาจ(ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

8.บัตรข้าราชการ +คำสั่งแต่งตั้ง(อธิการ)

9.ใบรับรองแพทย์

10.หลักฐานการเสียภาษี

  • 11.ค่าธรรมเนียม 3,100บาท

หมายเหตุ  เอกสารข้อ 2-8 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการ